Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

GM Zbuczyn e urzad150x70

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

W sprawie budowy placu manewrowego w miejscowości Borki – Wyrki, gm. Zbuczyn na dz. 149/3, 149/4, 149/5, 150/1, 150/2.

do pobrania

do pobrania

O wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącej realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

czytaj więcej

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu manewrowego w miejscowości Borki – Wyrki.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn dotyczące informacji o budowie obiektów inwentarskich da chowu brojlera kurzego w obrębie miejscowości Kwasy.

więcej inforamcji w załączniku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.06.2020 r.

do pobrania

 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Zbuczyn. Gmina Zbuczyn zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania polegającego na odbiorze oraz poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 25.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 22.04.2020 r.

WI.6220.6.2020 

do pobrania

do pobrania

W związku z ogłoszeniem konkursu na realizację w 2020 r. zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie: - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

do pobrania

W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od wsi Rzążew do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W.

czytaj więcej

Komunikat prasowy - Przypominamy, że od 15 marca obowiązuje zmieniony rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich. Dodatkowo, z uwagi na tę zmianę podróżni są upoważnieni do zwrotu biletów okresowych imiennych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych, zakupionych najpóźniej 14 marca 2020 r. i ważnych na przejazdy 15 marca 2020 r. i później:
• całkowicie niewykorzystanych;
• częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych, bez potrącenia odstępnego.

czytaj więcej

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Zbuczyn za rok 2019.

załącznik

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31.01.2020 r.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31.01.2020 r.

do pobrania

na wykonanie usługi odławiania bezdomnych psów z terenu gminy Zbuczyn w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 oraz ich bezterminowe utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Więcej informacji w załącznikach.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Ocena jakości wody z ujęcia Krzesk oraz Jasionka gm. Zbuczyn

Jasionka - do pobrania

Krzesk - do pobrania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania, że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew

więcej informacji w załączniku

 Informuję, iż w dniach od 9.01.2019 r. do 03.02.2019 r. na terenie Gminy Zbuczyn będzie prowadzone badanie pt. „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Zbuczyn ”. Badanie będą wykonywali pracownicy Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, na zlecenie Wójta Gminy i będzie ono obejmowało:

• ankietowanie w wersji papierowej 100 dorosłych mieszkańców na terenie Gminy Zbuczyn
• ankietowanie w wersji papierowej 20 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbuczyn
• ankietowanie w wersji elektronicznej metodą Corigo uczniów kl. 4-8 w szkołach na terenie Gminy Zbuczyn

Mieszkańców Gminy Zbuczyn bardzo proszę o współpracę, zaangażowanie i wypełnianie ankiet na prośbę pracowników.

Pełnomocnik Wójta ds. realizacji Gminnego Programu
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
Krystyna Chojecka

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. gruntu 105, 106, 107 obręb Izdebki-Kosny, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, Wójt Gminy Zbuczyn informuje,

informacja w załączniku

Informacja z Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych.

załącznik 1 zawiadomienie o zamiarze wydobycia na własne potrzeby

załącznik 2 Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru

Gmina Zbuczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r. plan w załączniku

WI.6220.24.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 05.12.2019 r.

do pobrania

WI.6220.15.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 15.11.2019 r.

do pobrania

WI.6220.14.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 08.11.2019 r.

do pobrania

Gmina Zbuczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r. plan w załączniku

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pełna treść ogłoszeniałoszenia

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pełna treść ogłoszenia

 

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy IN.042.59.2019, nazwa zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbuczyn.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

formularz_oferty II etap

Umowa azbest Zbuczyn II etap

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) numer sprawy: IN.042.49.2019, nazwa zadania: „Modernizacja Pracowni Informatycznej w Szkole Podstawowej w Krzesku-Królowa Niwa”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie_ofertowe

wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

załącznik nr 1 - SOPZ skorygowany

załącznik nr 1 - SOPZ

załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

załącznik nr 3 - Oswiadczenia

załącznik nr 4 - Wzor_umowy

 

WI.6220.10.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 02.09.2019 r.

do pobrania

Ocena jakości wody w kąpielisku na zbiorniku wodnym „Rówce” gm. Zbuczyn Nr HKN.4411.8.57.2019

do pobrania

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce. Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 9 sierpnia 2019r. nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI

Pełna treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn informuje, iż w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. W związku z tym, na podstawie art 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1027) - Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej. Głosowanie będzie przeprowadzone w dniu 28 lipca 2019r. w budynku Urzędu Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, w godzinach od 8.00 do 18.00.

czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 24.06.2019 r.

do pobrania

Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie z dnia 07.06.2019 r.

czytaj więcej

Gmina Zbuczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r. plan w załączniku

W sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół

do pobrania

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy IN.042.27.2019, nazwa zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbuczyn.

czytaj więcej

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na działce nr 230 obręb Smolanka

do pobrania

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dębowica

czytaj więcej

Więcej artykułów…

 1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 17.05.2019 r.
 2. Przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych
 3. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn
 4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 25.02.2019 r.
 5. Ocena obszarowa jakości wody na terenie gm. Zbuczyn
 6. Obwieszczenie UMWM w W-wie z dnia 15.02.2019 r.
 7. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
 8. Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13 lutego 2019 r.
 9. Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.02.2019 r.
 11. Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11.02.2019 r.
 12. Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 13. Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 14. Obwieszenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11 stycznia 2019 r.
 15. Ocena jakości wody w Jasionce oraz Krzesku
 16. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.12.2018 r. WI.6220.11.2018
 17. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.12.2018 r. WI.6220.10.2018
 18. Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 05.12.2018 r.
 19. WI.6220.11.2018
 20. WI.6220.10.2018
 21. Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 26 listopada 2018 r.
 22. Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 19 listopada 2018 r.
 23. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 24. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13.11.2018 r.
 25. Protokół z rozprawy administracyjnej poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych
 26. Wykaz nieruchomości
 27. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 29.08.2018 r.
 28. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 29.08.2018 r. WI.6220.11.2018
 29. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 21.08.2018 r. WI.6220.7.2017
 30. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 29.08.2018 r. WI.6220.10.2018
 31. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14.08.2018 r. WI.6220.11.2018
 32. Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 10 sierpnia 2018 r.
 33. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14.08.2018 r. WI.6220.10.2018
 34. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 25.07.2018 r. WI.6733.18.2017
 35. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13.07.2018 r. WI.6220.12.2018
 36. Ogłoszenie o naborze Partnerów
 37. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.07.2018 r. WI.6220.11.2018
 38. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.07.2018 r. WI.6220.10.2018
 39. Zapytanie ofertowe
 40. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

Gminny Punkt Spisowy s

RAPORT O STANIE GMINY