Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

GM Zbuczyn e urzad150x70

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów zarządzeń zmieniających.

Obwieszczenie

Informacja Wojewody Mazowieckiego o rozpoczęciu wykonania opracowania „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024”.

do pobrania

Informacja Starosty Siedleckiego o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu zainteresowanych Projektów Operatów opisowo-Kartograficznych.

Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach informuje, że w dniach 11 września – 3 października 201 r. na terenie powiatu siedleckiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Wody Polskie dz. nr 3 obręb Zdany

do pobrania

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Wody Polskie dz. nr 185 obręb Czuryły

do pobrania

LU.ZUZ.2.4210.229.2021.PN

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Obwieszczenie

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola

Treść Zarządzenia

Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2021 r.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn daje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznczonej do użyczenia, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn.

do pobrania

WI.6220.4.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 18.05.2021 r.

do pobrania

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RKW 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 . ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

czytaj więcej

WI.6220.5.2021

W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3656W i 3657W wraz z budową chodnika w m. Dziewule i m. Grodzisk.

do pobrania

WI.6845.19.2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

do pobrania

W związku z ogłoszeniem konkursu na realizację w 2021 r. zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie: - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży Wójt Gminy Zbuczyn zaprasza podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 ze zm.), do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy Zbuczyn do oceny zgłoszonych w konkursie ofert. Termin składania zgłoszeń upływa  18 maja 2021 r.  Wzór formularza zgłoszeniowego

/-/ Tomasz Hapunowicz

  Wójt Gminy Zbuczyn

W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3667W na odcinku od m. Krzesk-Majątek w kierunku Kośmidry.

WI.6220.2.2021 | WI.6220.9.2020

WI.6847.12.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia stanowiącą własność Gminy Zbuczyn

do pobrania

 

W sprawie budowy budynku inwentarskiego – obory o obsadzie docelowej 80 DJP w miejscowości Ługi – Rętki.

do pobrania

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 r. realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn z zakresu pomocy społecznej.

do pobrania

Informacja Starosty Siedleckiego o postępowaniu w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo – Księgowym w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1
Więcej informacji w załączniku

 załącznik

WI.6220.2.2021

W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 366W na odcinku od m. Krzesk Majątek w kierunku m. Kośmidry.

do pobrania

 

W sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej.

Zarządzenie

W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn, na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie

WI.6220.7.2017

W sprawie rozbudowy i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Dziewule

Obwieszczenie

WI.6220.11.2019

W sprawie budowy fermy brojlerów króliczych w miejscowości Dziewule

 Obwieszczenie

 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gminy Zbuczyn, stanowiących własność Gminy Zbuczyn

do pobrania

Ogłoszenie o przetargu z dnia 16.12.2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości.

do pobrania

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy IN.042.42.2020, nazwa zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbuczyn. 

| Zapytanie ofertoweformularz ofertyumowa | zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  | 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

WI.6847.37.2020

do pobrania

 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem z dnia 29.09.2020 r.

do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

WI.7151.7.2020

do pobrania

Planowane wyłączenia prądu w dniu 27.08.2020 od godz. 9:00 do godz. 13.00 na obszarze Zbuczyna, ul. Jana pawła II od nr 1 do 12;

stacja 06-2157 Zbuczyn Szkoła, pogotowie energetyczne pod nr: 991

Na podstawie art. 3 ust. 2  pkt. 9 ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z póź. zm) informacja w załączniku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym w miejscowości Smolanka

więcej informacjii w załączniku

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy IN.042.42.2020, nazwa zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbuczyn.

| Zapytanie ofertoweformularz ofertyumowa |

Planowane wyłączenia prądu w dniu 29.07.2020 od godz. 10:00 do godz. 14.00 na obszarze Krzesk-Królowa Niwa nr 8-65, 270-292, Kościół, stacja 06-1639 Krzesk Majątek 1

O wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącej realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

czytaj więcej

Więcej artykułów…

 1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 21.07.2020 r.
 2. Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 15.07.2020 r.
 3. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 30.06.2020 r.
 4. Obwieszczenie Wója Gminy Zbuczyn z dnia 17.06.2020r.
 5. Zapytanie ofertowe z dnia 18 czerwca 2020 r.
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 25.05.2020 r.
 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 22.04.2020 r.
 8. Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej
 9. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 16.03.2020 r.
 11. Komunikat prasowy UWAGA! ZMIANA ROZKŁADU JAZDY!
 12. Ocena obszarowa jakości wody
 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31.01.2020 r.
 14. Zapytanie ofertowe
 15. Ocena jakości wody z ujęcia Krzesk oraz Jasionka gm. Zbuczyn
 16. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 17. Informacja dotycząca badania pt. "Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Zbuczyn "
 18. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn
 19. Informacja z Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie
 20. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.
 21. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 05.12.2019 r.
 22. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 15.11.2019 r.
 23. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 08.11.2019 r.
 24. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. aktualizacja październik
 25. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn
 26. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn
 27. Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest Numer sprawy: IN.042.59.2019
 28. Zapytanie ofertowe dotyczące zadania „Modernizacja Pracowni Informatycznej w Szkole Podstawowej w Krzesku-Królowa Niwa”
 29. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 02.09.2019 r.
 30. Nr HKN.4411.8.57.2019
 31. Ogłoszenie o naborze pracownika LGD Ziemi Siedleckiej
 32. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego
 33. Informacja o wyborach do izb rolniczych Rad Powiatowych Izby Rolniczej
 34. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 24.06.2019 r.
 35. Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie z dnia 07.06.2019 r.
 36. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. aktualizacja czerwiec
 37. Zarządzenie Nr 24 2019 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12 czerwca 2019 r.
 38. Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
 39. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na działce nr 230 obręb Smolanka
 40. PPIS w Łukowie

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

Gminny Punkt Spisowy s

RAPORT O STANIE GMINY