Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

GM Zbuczyn e urzad150x70

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Urząd Gminy Zbuczyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zbuczyn.pl

data publikacji strony internetowej: 2013-12-03
data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-12-03

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia w rozumieniu art. 5 dyrektywy (UE):

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, witryna nie posiada możliwości dodania danej funkcji,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, ze względu na wykorzystywanie zmiennych rozszerzeń plików, 
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, nie wszystkie nagłówki są zgodne z obowiązującymi normami, dotyczy to najstarszych materiałów, nowotworzone nagłówki spełniają normy,
  • strona nie obsługuje w pełni skrótów klawiaturowych, menu rozwijane nie obsługuje skrótów klawiatury
  • strona nie obsługuje opisu elementów multimedialnych, w witrynie internetowej nie można dodać takiego elementu z przyczyn technicznych,
  • strona nie może być w pełni obsługiwana przez urządzenia mobilne, strona nie posiada takiej funkcjonalności z przyczyn technicznych.

WYŁĄCZENIA:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych lub wiązałyby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, której wynikiem jest uzyskanie 99,51% zgodności z wymaganiami

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=58a37cff-c62e-4c1c-9e44-763a0d253140

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-22

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:
Paweł Wiśniewski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25-641 63 90.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej podmiotu publicznego, która ma być dostępna cyfrowo, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnoszącego żądanie o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, wnoszący żądanie ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Organ odpowiedzialny za postępowanie odwoławcze: Wójt Gminy Zbuczyn
adres: ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 25 641 63 90

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek: Urząd Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1 w Zbuczynie

Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno z wejść posiada podjazd dla wózków. Z obu wejść na parter budynku prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windę. Przy jednych drzwiach wejściowych zainstalowano system przywoływania dla osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia pomocy w obsłudze. Pracownicy Urzędu oferują pomoc w załatwieniu sprawy w Urzędzie osobom z niepełnosprawnościami. W budynku jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Z usług tłumacza polskiego języka migowego można skorzystać po wcześniejszym uzgodnieniu.

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

Gminny Punkt Spisowy s

RAPORT O STANIE GMINY