Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

GM Zbuczyn e urzad150x70

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.06.2020 r.

do pobrania

 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Zbuczyn. Gmina Zbuczyn zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania polegającego na odbiorze oraz poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Zapytanie ofertowe

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Zbuczyn
Gmina Zbuczyn zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania polegającego na odbiorze oraz poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Zamawiający: Gmina Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn

2. Termin realizacji zamówienia:
a) data rozpoczęcia: od dnia 1 lipca 2020 r.
b) data zakończenia: do dnia 15 sierpnia 2020 r.

3. Opis Przedmiotu zamówienia:
CPV: 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze oraz poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag zgodnie z wymogami obowiązującego w tym zakresie prawa. Zakres rzeczowy obejmuje:

1) ważenie i odpowiednie zapakowanie odbieranych odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń;

2) załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów;

3) transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów;

4) rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.
Kod odbioru odpadów: 02 01 04. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników to ok. 190 Mg.

Zdeklarowane przez rolników ilości odpadów:

Lp. Kod odpadu Nazwa Ilość (Mg)
1. 02 01 04 Folia rolnicza 154
2. 02 01 04 Siatka do owijania balotów; sznurek do owijania balotów; opakowania po nawozach; opakowania typu big bag 36
RAZEM 190

Zamawiający wskaże kilka miejsc na terenie gminy, do których rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.
1. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty wykonywania prac związanych z odbiorem odpadów pochodzących z działalności rolniczej z właścicielem odpadu, z zastrzeżeniem wykonania całego przedmiotu umowy do dnia 15.08.2020 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zważenia odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń.
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.701 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych w art. 67 ustawy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:

1) Wygenerowanych z systemu BDO kart przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku przejęcia odpadów z terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów).

2) Wygenerowanych z systemu BDO i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów ewidencji odpadów potwierdzających ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem,

3) Wykonawca wykona co najmniej 15 zdjęć (rodzaj pliku: jpg, wielkość zdjęcia: min. 4 megapiksele, kolor, krótki opis zdjęcia, wskazanie autora zdjęcia, fotografie nie mogą zawierać ludzkich wizerunków) ilustrujących przebieg realizacji zadania. Wykonawca z chwilą przekazania dokumentacji fotograficznej, udziela zgodę na przekazanie zdjęć do NFOŚiGW, oraz zezwala Gminie Zbuczyn i NFOŚiGW do nieodpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji na wykorzystanie niniejszej dokumentacji fotograficznej, do celów promocyjnych i marketingowych.

4) po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży zamawiającemu sprawozdanie zawierające: dane nieruchomości z której przekazano odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki do owijania balotów, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania/worki typu Big – Bag w tym protokoły odbioru odpadów spisane z właścicielami odpadu potwierdzające dane wykazane w sprawozdaniu.

5) po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
5. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.
6. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową.
4. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim wg Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i dostarczenia oferty w żadnym wypadku, także w przypadku unieważnienia postepowania.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem.
2) Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
4) Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
5) Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1 – 4 za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu.
6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn, do dnia 23.06.2020 r.

1) Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Zbuczynie, 08-106 Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1 w terminie do dnia 23.06.2020 r. do godz. 16.00. z dopiskiem: „Oferta na Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Zbuczyn” lub przesłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 23.06.2020 r. do godz. 16.00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia.
6) Kryterium oceny ofert: Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto. Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.
7) Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest: Tomasz Borkowski, tel. (25) 641 63 90 w. 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia, bez wyboru wykonawcy i podawania przyczyny unieważnienia.

Wójt Gminy Zbuczyn

Załączniki:


zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego

zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego

Zał. nr 3 - Projekt umowy

zapytanie ofertowe pdf

zapytanie ofertowe folia rolnicza

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

Gminny Punkt Spisowy s

RAPORT O STANIE GMINY